Funderingar på markbädd, eller dags för ny infiltration,  kolla in guide till nytt avlopp. 
Fukt i källaren..då är det dags att dränera..    kontakta mig för en kostnads offert.
Vi jobbar med :
Husgrunder, stenspräckning/sprängning
Trädgårds anläggning (plattor, murar, gräsytor, stubbar)
Husdränering
Avlopp/vatten, byter gamla, gör infiltrationer/biobädd
 
Jobbar stor del åt företag som: Segermo AB, Bygg Bolaget, PEAB, Bygg-Dialog skanska
  
Vi jobbar med både Fasta priser & timpriser

IMG_0490201404111397199631w1rPSIzS201405071399477798R3duTkB4201404111397199613jt9hwxNtIMG_0499201404111397199627KzFyeaaJ201405071399477838RuypbkWF201405081399565426qLPzEbrX

Avlopp/infiltrationer

Kilbergs schakt är utbildad & Diplomerad av FANN sverige och är auktoriserad Entrepenör för att anlägga Infiltrationsbäddar av märket FANN.

Kontakta Niklas (0703362111) så tar vi fram offert och kollar ut vilken anläggning som passar hos er

Markbädd

Reningen i en markbädd bygger på samma princip som infiltration, men det renade vattnet avleds via en utloppsledning. Då t ex marken består av tät lera kan marken inte avleda allt vatten utan bädden måste förses med ett utlopp. Utloppet leds oftast till ett dike men ibland även ut i en dränering eller annan lämplig plats.

Med IN-DRÄN görs oftast horisontella markbäddar på en ganska stor yta för att maximera infiltrationen och få en säkrare hygienisering. Dessa markbäddar bygger inte så mycket på höjden och kan vara att föredra speciellt vid högt grundvatten eller då avståndet till berg är litet. Oftast kommer då en mycket liten mängd vatten till utloppet.

I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen, t ex om enda möjliga placering är i närheten av dricksvattenbrunnar. För att minimera risken för förorening av vattenbrunnar läggs då ett tätskikt i botten på markbädden och allt vatten leds till en säkrare plats. Då tätskikt används ska ett extra ventilationsrör placeras i bädden under IN-DRÄN modulerna för att säkerställa god syretillförsel för biohuden, eftersom tätskiktet hindrar syre från marken att komma in i bädden. I områden känsliga för övergödning kan markbäddar kompletteras med en fosforfälla efter bädden. Man kan också fälla fosforn före bädden med hjälp av en fosforfällningsenhet (placeras inomhus) och flockningsmedel.